Trung tâm Y tế huyện Mộ Đức có 13 Trạm Y tế xã, thị trấn, gồm:

 1. Trạm Y tế xã Đức Lân;
 2. Trạm Y tế xã Đức Phong
 3. Trạm Y tế xã Đức Tân;
 4. Trạm Y tế xã Đức Phú;
 5. Trạm Y tế xã Đức Hòa;
 6. Trạm Y tế xã Đức Thạnh;
 7. Trạm Y tế xã Đức Minh;
 8. Trạm Y tế xã Đức Chánh;
 9. Trạm Y tế xã Đức Hiệp;
 10. Trạm Y tế xã Đức Nhuận;
 11. Trạm Y tế xã Đức Thắng;
 12. Trạm Y tế xã Đức Lợi;
 13. Trạm Y tế thị trấn Mộ Đức