DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ
BAN LÃNH ĐẠO, CÁC KHOA PHÒNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MỘ ĐỨC
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Email
I BAN GIÁM ĐỐC   150   
1 Võ Thanh Tân Giám đốc 02553935999

0914026955

thstan.bvdtt@gmail.com
2 Lượng Phó Giám đốc 0914232774 drluong@gmail.com
3 Trần Văn Sơn Phó Giám đốc 0978045225

0918245225

sontranytdp@gmail.com
4 Nguyễn Văn Kiên Phó Giám đốc 0914088451 nvkien21@gmail.com
5 Hoàng Trung Quyết Phó Giám đốc 0984631577 bstrungquyet.bvmd@gmail.com
II CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG    
1 PHÒNG TC – H.CHÍNH 128
02553761132
phongtchc.bvmd@gmail.com
1 Sáu Trưởng phòng 0916860126
2 Nguyễn Tấn Quang Phó Tr.phòng 0914930064
0986626279
 nguyentanquangccn@gmail.com
3 Nhiên Nhân viên 0919382249
0911666457
4 Dương Xuân Hưng Nhân viên 0907701070
5 Lê Việt Cường Nhân viên 0914340289
6 Nguyễn Thành Thiên Nhân viên 0914567193
7 Trần Thị Mỹ Hảo Nhân viên 0362913186 haohao.bvdk@gmail.com
8 Lê Thị Nương Nhân viên 0911155115 huyenbvmd87@gmail.com
9 Nguyễn Thị Huyền Nhân viên 0944022264
0988639167
 huyenbvmd87@gmail.com
2 PHÒNG KH – NG.VỤ 129 phongkhvttbyt.bvmd@gmail.com
1 Nguyễn Văn Mẹo Trưởng phòng 0911801277 bsmeo.bvmd@gmail.com
2 Lương Thị Thanh Truyền Nhân viên 0908831103
3 Đỗ Đình Ấn Nhân viên 0972780100
4 Lê Thị Kim Hương Nhân viên 0919628748
5 Nguyễn Thị Jna Nhân viên 0972273269
6 Phạm Quá Nhân viên 0943179314
0778076997
phamduongquabvmd@gmail.com
3 PHÒNG DÂN SỐ  02553857363 phongdsmoduc@gmail.com
1 Trần Thị Lệ Ly Trưởng phòng 0914835225 lytrands65@gmail.com
2 Nguyễn Thị Hải Nhân viên 0942187865 haittds2017@gmail.com
3 Phạm Thị Mỹ Vân Nhân viên 0905948356 Myvan25121983@gmail.com
4 Đỗ Thị Thanh Tùng Nhân viên 0973976770 thanhtungds2017@gmail.com
4 PHÒNG ĐD – CTXH 130 phongdieuduong.bvmd@gmail.com
1 Huỳnh Thị Thuỷ Trưởng phòng 0941388647  thuybvmd@gmail.com
2 Nguyễn Thị Kim Thuận Nhân viên 0913671745

0358693845

 thuantchc80@gmail.com
5 PHÒNG TC – KẾ TOÁN 138  phongketoan.bvmd@gmail.com
1 Dương Thị Thanh Tưởng Trưởng phòng 0916202552  thanhtuongbvmd@gmail.com
2 Phạm Đình Hải Châu Phó Tr.phòng 0983116005  haichau.bvmd@gmail.com
3 Lê Văn Xuân Nhân viên 0905529821
4 Nguyễn Thị Xuân Phương Nhân viên 0919622552  phuongbvmoduc@gmail.com
5 Lê Thị Tường Vi Nhân viên 0936528395 tuongvi.bvmd.1987@gmail.com
6 Lê Thị Thanh Nga Nhân viên 0935881690 mauhongngoc2012@gmail.com
7 Trịnh Thị Hải Nhân viên 0362094468 trinhthihai.bvmd@gmail.com
8 Nguyễn Thị Thế Nhân viên 0979964167 thenguyen1982.bvmd@gmail.com
9 Lê Thị Kim Hằng Nhân viên 0941387176  kimhangyt@gmail.com
10 Nguyễn Thị Minh Tâm Nhân viên 0905387099 mtam100369@gmail.com
11 Trịnh Thị Ngọc Bích Nhân viên 0919365268 bichkt1979@gmail.com
III CÁC KHOA LÂM SÀNG    
1 KHOA KHÁM BỆNH  132  khoakhambenhbvmoduc@gmail.com
1 Nguyễn Văn Chính Trưởng khoa 0919354413 drnguyenvanchinh@gmail.com
2 Nguyễn Ngọc Thuỵ Phó Tr.Khoa 0916322552
3 Trương Quang Phó Tr.Khoa 0919358387
4 Võ Thị Bích Thuận Đ.dưỡng TK 0918194440
5 Kiều Thị Mỹ Diệu Đ.dưỡng TK 0911388230 mydieu.ttthmd@gmail.com
6 Bùi Thị Phương Thảo Nhân viên 0974330527
7 Nguyễn T.  Thanh Nhàn Nhân viên 0915742417
8 Nguyễn T.  Thanh Bình Nhân viên 0855167097
9 Nguyễn Thị Thắm Nhân viên 0975224877
10 Trần Thị Xuân Hương Nhân viên 0859735632
11 Phạm Thị Bích Vân Nhân viên 0941284952
12 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nhân viên 0912143247
13 Đỗ Thị Vi Uyên Nhân viên 0915734552
14 Nguyễn Thị Thạnh Nhân viên 0988272797
15 Võ Thị Dạ Thảo Nhân viên 0914143247
2 KHOA HSTC-CĐ-TNT  106  khoahscc.bvmd@gmail.com
1 Đỗ Văn Ong Trưởng khoa 0914026850
2 Trương Thị Thanh Tuyền Đ.dưỡng TK 0918994202
3 Phan Thị Thanh Hải Nhân viên 0838818701
4 Nguyễn Thị Em Nhân viên 0935265757 kimembvmd@gmail.com
5 Võ Thị Thơ Nhân viên 0367242507
6 Lê Thị Hồng Hạnh Nhân viên 0349771230
7 Trần Thị Sương Nhân viên 0949849276
8 Bùi Thị Bích Khâm Nhân viên 0985285459
9 Lê Thị Kim Nga Nhân viên 0912729257
10 Phạm Thị Bích Hạnh Nhân viên 0914188490
11 Phạm Thị Thùy Trinh Nhân viên 0356495114
3 KHOA NỘI TỔNG HỢP  120  khoanoi.bvmd@gmail.com
1 Trịnh Quang Thứ Trưởng khoa 0908388597
2 Đinh Thị Kim Tuyến Phó Tr.Khoa 0812529997
3 Võ Thị Thu Thảo Đ.dưỡng TK 0944187145
4 Nguyễn Thị Tho Nhân viên 0917151271
5 Võ Thị Thu Thiện Nhân viên 0948702784
6 Phạm Thị Cấp Nhân viên 0932536560
7 Nguyễn Thị Ly Va Nhân viên 0915618065
8 Phạm Thị Ánh Huệ Nhân viên 0814688078
9 Phù Thị Kim Cúc Nhân viên 0943786692
10 Bùi Thị Thu Thảo Nhân viên 0377109770
11 Đỗ Thị Thùy Linh Nhân viên 0948763210
12 Lê Thị Anh Dũng Nhân viên 0779468345
13 Phan Thị Ánh Tuyết Nhân viên 0372241103
14 Huỳnh Thị Kim Tuyết Nhân viên 0984633305
4 KHOA YHCT-PHCN  123  khoayhct.bvmd@gmail.com
1 Lê Phước Ánh Trưởng khoa 0388858708  bslephuocanh.bvmd@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thỏa Đ.dưỡng TK 0787361112
3 Trần Thị Tuyết Hoanh Nhân viên 0782772798
4 Trần Thị Mỹ Viên Nhân viên 0935198499
5 Võ Thị Xuân Thúy Nhân viên 0977706729
6 Đoàn Thị Xuân Hương Nhân viên 0779539225
7 Phạm Thị Ngọc Diệp Nhân viên 0934711272
8 Đỗ Thị Thuỳ Vân Nhân viên 0345456253
9 Lê Thị Thanh Triêm Nhân viên 0968601846
5 KHOA B. NHIỆT ĐỚI  146  khoabndbvmd@gmail.com
1 Lê Anh Thiên PTK phụ trách 0914241715 bsleanhthien@gmail.com
2 Đinh Thị Lào Đ.dưỡng TK 0983795967 dinhthilao@gmail.com
3 Vũ Thị Hương Nhân viên 0702684206
4 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Nhân viên 0394319708 thunguyetbvmd@gmail.com
5 Đặng Thị Thư Nhân viên 0945368050
6 KHOA NHI 117  khoanhi.bvmd@gmail.com
1 Nguyễn Duy Vinh Trưởng khoa 0914429718
2 Lê Thị Diệu Đ.dưỡng TK 0917498324
3 Lê Thị Huyền Nhân viên 0373357314
4 Võ Thị Lệ Trinh Nhân viên 0702561429
5 Phạm Thị Kim Thoa Nhân viên 0386257737
6 Phạm Thị Yên Nhân viên 0916272474
7 Trần Thị Như Ý Nhân viên 0906500508
7 KHOA NGOẠI T. HỢP 109/110 khoangoai.bvmd@gmail.com
1 Trần Minh Thư PTK phụ trách 0389661970
2 Võ Văn Đoán Đ.dưỡng TK 0917543453
3 Bùi Thị Kim Anh Nhân viên 0978793567
4 Lê Thị Liên Nhân viên 0778315689
5 Bùi Thiên Nhân viên 0906425689
6 Nguyễn.T. Phương Yến Nhân viên 038783145
7 Nguyễn Đào Duy Nhân viên 0938511235
8 KHOA CSSKSS 113  khoasan.bvmd@gmail.com
1 Trần Minh Thư Phụ trách khoa 0389661970
2 Nguyễn Thị Thu Phương Phó Tr.Khoa 0977357198
3 Ngô Thị Lệ Huyền NHS Tr.khoa 0932120615
4 Võ Thị Dạ Thảo Nhân viên 0914143247
5 Đỗ Thị Thuý Huyền Nhân viên 0911126534
6 Vương Thị Cẩm Nhi Nhân viên 0975463170
7 Dương Thị Nhân viên 0376032610
8 Đỗ Thị Kim Sáng Nhân viên 0977484401
9 Đinh Thị Kim Liên Nhân viên 0762605786
10 Trần Thị Thu Lam Nhân viên 0917749528
11 Nguyễn Thị Tuyết Mai Nhân viên 0389800479
12 Phan Thị Gái Nhân viên 0906998592
13 Hoàng Thị Thùy Hoanh Nhân viên 0906314029
14 Phạm Thị Tuyết Thân Nhân viên 0977358727
15 Nguyễn Thị Minh Hiếu Nhân viên 0912446325
IV CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG    
1 KHOA XÉT NGHIỆM  khoaxetnghiem.bvmd@gmail.com
1 Cao Văn Cương Trưởng khoa 0914507771 caovancuong.bvmd@gmail.com
2 Trần Thị Thảo Phó Tr.Khoa 0916439337 comuathu007@gmail.com
3 Dương Thị Mỹ Phượng KTV Tr.khoa 0372047542 duongmyphuong.bvmd@gmail.com
4 Dương Thị Mỹ Úc Nhân viên 0947136045 duongmyuc.bvmd@gmail.com
5 Phan Tùng Lâm Nhân viên 0986174082 phanlam.bvmd@gmail.com
6 Lê Công Tạo Nhân viên 0934829262 lecongtao.bvmd@gmail.com
7 Ngô Thị Thanh Liêm Nhân viên 0986805510 ngothanhliem.bvmd@gmail.com
8 Lê Thị Thu Nhân viên 0347686497
2 KHOA CĐHA-TDCN  khoacdha.bvmd@gmail.com
1 Nguyễn Phu Trưởng khoa 0914811105  bsphu.bvmd@gmail.com
2 Nguyễn Tấn Ninh Phó Tr.Khoa 0978112555
3 Bùi Văn Hải KTV Tr.khoa 0978113555
4 Lê Văn Liêm Nhân viên 0779525404
5 Nguyễn Văn Việt Nhân viên 0355550742
6 ……. Trâm Nhân viên 0914126139
3 KHOA DƯỢC 02553857571  khoaduoc.bvmd@gmail.com
1 Lê Quang Chương Trưởng khoa 0379886815 chubvmd@gmail.com
2 Nguyễn T. Hương Giang Phó Tr.Khoa 0935024585

0915803083

huonggiangbvmd@gmail.com
3 Nguyễn Thị Thu Nhân viên 0986687960
4 Quách Thị Cẩm Thơ Nhân viên 0908239484
5 Lê Mỹ Nhân viên 0977698768
6 Bùi Thị Mỹ Dung Nhân viên 0967725757
7 Lê Bá Mân Nhân viên 0975286986
8 Tăng Thị Hoàng Hậu Nhân viên 0964444419
9 Bùi Thị Cẩm Ly Nhân viên 0702308565
10 Trần Thị Tường Vi Nhân viên 0944917969
11 Bùi Đạt Hiếu Nhân viên 0984279097
12 Trương Thị Hồng Thủy Nhân viên 0972375966
4 KHOA KSNK 127  khoaksnk.bvmd@gmail.com
1 Trương Văn Xân Trưởng khoa 0935941964
0918082953
sqxnykhoa@gmail.com
2 Nguyễn Văn Hùng Phó Tr.Khoa 0774516789
0949608145
sanghungp@gmail.com
3 Lê Thị Tùng Linh Đ.dưỡng TK 0944670529
4 Phạm Thị Thúy Liễu Nhân viên 0949867292
5 Phạm Thị Thư Nhân viên 0702398517
6 Cao Thị Xuân Lan Nhân viên 0768578334
V CÁC KHOA DỰ PHÒNG    
1 KHOA ATVSTP-DD  vsattpytdpmoduc@gmail.com
1 Nguyễn Tấn Anh Trưởng khoa 0918480558
2 Phan Huỳnh Thiên Định Nhân viên 0935167049  thiendinhdm@gmail.com
3 Đoàn Thị Xuân Trang Nhân viên  0935089124
4 Huỳnh Thị Ái Ly Nhân viên 0935475039
2 KHOA KSBT-HIV/AIDS  02553857144
1 Nguyễn Đức Vinh Trưởng khoa 0939425954 ducvinh1909@gmail.com
2 Trịnh Thị Duyên Nhân viên 0943601277
3 Phạm Thanh Mỹ Nhân viên 0983953332 thanhmyddt@gmail.com
4 Nguyễn Mậu Minh Phó Tr.Khoa 0395571386 minhdpmd@gmail.com
5 Trần Văn Toàn Nhân viên 0339097497
6 Nguyễn Thị Lệ Cẩm Nhân viên 0376628026
7 Võ Tấn Hoàng Nhân viên 0979167464  
8 Phan Thị Hoà Nhân viên 0348620676  
3 KHOA YTCC  khoaytccmoduc@gmail.com
1 Trần Văn Phong Trưởng khoa 0905187725  phongyteduphong@gmai.com
2 Trịnh Thị Minh Tuệ Nhân viên 0949544799  tuetrinh73@gmail.com
3 Huỳnh Thị Ngọc Cẩm Nhân viên 0974028149  ngoccammd@gmail.com
VI CÁC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN    
I TRẠM Y TẾ ĐỨC CHÁNH 02553939580 tytducchanh@gmail.com
1 Nguyễn Thị Bích Lan Trưởng trạm 0918675255
2 Nguyễn Thị Thạch Phó Tr.Trạm 0334493326
3 Đỗ Thị Thu Nhân viên 0358617383
4 Nguyễn Thị Luyến Nhân viên 0868343221
5 Nguyễn Thị Phẩm Nhân viên 0972629245
6 Nguyễn Thị Kiều Hoanh Nhân viên 0399424695
7 Ngô Thị Mỹ Ngọc Nhân viên 0974218788
8 Trần Thị Mỹ Hằng Nhân viên 0387290405
9 Trà Thị Phướng Nhân viên 0376786321
Nguyễn Thị Huyền C.Tr Dân số 0396681915 huyendansoducchanh@gmail.com
II TRẠM Y TẾ ĐỨC THẮNG  tytxaducthang@gmail.com
1 Nguyễn Đăng Lênh Trưởng trạm 0983058940
2 Lê Thị Ngọc Phó Tr.Trạm 0985250629
3 Nguyễn Văn Thanh Nhân viên 0985744716
4 Phan Thị Kim Thuý Nhân viên 0388469699
5 Đoàn Thị Diễm Nhân viên 0977013706
Nguyễn Ngọc Hùng C.Tr Dân số 0934767959 nguyenngochung002@gmail.com
III TRẠM Y TẾ ĐỨC PHÚ 02553930295 tramyteducphu@gmail.com
1 Nguyễn Thị Như Nguyện Trưởng trạm 0915363052 nhunguyenheath@gmail.com
2 Nguyễn Văn Huy Phó Tr.Trạm 0975022463
3 Phạm Thị Mỹ Trâm Nhân viên 0916702207
4 Lê Thị Tố Lan Nhân viên 0985508847
5 Lê Thị Nương Nhân viên 0907201285
6 Nguyễn Thị Nhân viên 0918093101
7 Huỳnh Kim Hương Thảo Nhân viên 0942202548
8 Phạm Trần Thị Hoà Nhân viên 0942548742
Huỳnh Thị Bích Thùy C.Tr Dân số 0378538895 bthuyds@gmail.com
IV TRẠM Y TẾ TT MỘ ĐỨC 02553930316  tramytethitranmoduc@gmail.com
1 Phạm Minh Đức Trưởng trạm 0914158350
2 Huỳnh Thị Xuân Sương Phó Tr.Trạm 0937211512
3 Nguyễn Thị Ánh Thu Nhân viên 0854899851
4 Võ Thị Thanh Thuỳ Nhân viên 0914126139
5 Huỳnh Thị Anh Tin Nhân viên 0377448814
Cao Thị Ngàn C.Tr Dân số 0973727900 Ctngan1986@gmail.com
V TRẠM Y TẾ ĐỨC PHONG 02553930516  tytducphong35@gmail.com
1 Nguyễn Trai Trưởng trạm 0814409465 Tytducphong35@gmail.com
2 Võ Văn Đợi Phó Tr.Trạm 0913828015
3 Lê Thị Thanh Nhàn Nhân viên 0935060062
4 Lê Văn Hoàng Nhân viên 0946968630
5 Nguyễn Thị Thừa Nhân viên 0935345920
6 Nguyễn Thị Loan Nhân viên 0822211878
7 Phạm Nghiệp Nhân viên 0905583267
8 Phan Thị Thanh Trang Nhân viên 0935942759
9 Võ Thị Thu Nhi Nhân viên 0977060287
10 Nguyễn Thị Diễm Hằng Nhân viên 0727576787
Huỳnh Thị Mai Kiều C.Tr Dân số 0777987336 kieudanso71@gmail.com
VI TRẠM Y TẾ ĐỨC TÂN 02553930514 tramytductan@gmail.com
1 Trần Quý Tân Trưởng trạm 0985750261
0918935225
quytantyt@gmail.com
2 Võ Thị Thanh Việt Phó Tr.Trạm 0974930431
3 Trần Thị Mẫn Nhân viên 0982857362
4 Võ Quang Vinh Nhân viên 0985530289
5 Phạm Thị Mỹ Lệ Nhân viên 0977942478
0942020305
Trần Thị Kim Ngân C.Tr Dân số 0949861690 Ngands1985@gmail.com
VII TRẠM Y TẾ ĐỨC HOÀ  02553930168 tytduchoa@gmail.com
1 Trịnh Thị Phương Trâm Trưởng trạm 0986878001
0918645225
2 Trần Thị Kim Thanh Phó Tr.Trạm 0903700722
3 Trần Thị Lệ Thy Nhân viên 0365208605
4 Nguyễn Thị Kiều Thắm Nhân viên 0779487016
5 Nguyễn Thị Phương Thảo Nhân viên 0394376446
6 Phan Thị Nga Nhân viên 0332028889
7 Cao Thị Ánh Trúc Nhân viên 0944942416
Trần Thị Bin C.Tr Dân số 0342869024 Tranthitrangdh66@gmail.com
VIII TRẠM Y TẾ ĐỨC LÂN  02553855489  tytxaduclan@gmail.com
1 Nguyễn Đình Trưởng trạm 0905855683
2 Phan Thị Trinh Phó Tr.Trạm 0975206334
3 Nguyễn Thị Kim Liên Nhân viên 0358578465
4 Huỳnh Thị Ngọc Bích Nhân viên 0765859345
5 Trần Thị Bích Chi Nhân viên 0976458585
6 Nguyễn Thị Tường Vi Nhân viên 0905884077
Trần Thị Thanh Hương C.Tr Dân số 0975231109 Thanhhuong2659@gmail.com
IX TRẠM Y TẾ ĐỨC MINH  tramytexaducminh@gmail.com
1 Lê Thị Bạch Tuyết Trưởng trạm 0917311347
2 Nguyễn Thị Xuân Phi Phó Tr.Trạm 0984892474
3 Lê Thị Thuỳ Nhân viên 0917544097
4 Huỳnh Thị Yến Nhân viên 0914062445
5 Nguyễn Thị Thuần Nhân viên 0918372189
6 Trịnh Thị Ngọc Hoa Nhân viên 0949420869
Nguyễn Thị Mỹ Thu C.Tr Dân số 0914278577 mythudanso@gmail.com
X TRẠM Y TẾ ĐỨC HIỆP  tytduchiep@gmail.com
1 Nguyễn Tấn Hồng Trưởng trạm 0918745225
0983941124
 Bshong050669@gmail.com
2 Nguyễn Thị Tần Phó Tr.Trạm 0945566259
3 Cao Thị Mỹ Hoà Nhân viên 0912172623
4 Nguyễn Thị Kim Nhân viên 0886317247
5 Nguyễn Thị Bình Nhân viên 0942183448
6 Đinh Thị Đức Nhân viên 0982835983
0914789948
Đặng Thị Thúy Diễm C.Tr Dân số 0849267018
XI TRẠM Y TẾ ĐỨC NHUẬN  tytducnhuan0@gmail.com
1 Phạm Bá Nam Trưởng trạm 0905774960  namytdn@gmail.com
2 Trần Thị Thuỳ Thoại Phó Tr.Trạm 0919356279
3 Trần Thị Thu Thuỷ Nhân viên 0948814339
4 Nguyễn Thị Phi Nhân viên 0378917504
5 Trần Thị Lài Nhân viên 0767331264
6 Cao Thị Thanh Thuỷ Nhân viên 0832742792
7 Phạm Thị Phượng Nhân viên 0935342786
8 Nguyễn Thị Kiều Nhân viên 0905092842
Nguyễn Thị Bích Thuỷ C.Tr Dân số 0983063831 Nguyenthibichthuyc2@gmail.com
XII TRẠM Y TẾ ĐỨC THẠNH
1 Lương Văn Lợi Trưởng trạm 0905083292  tytducthanh@gmail.com
2 Nguyễn Thị Văn Phó Tr.Trạm 0915908747
3 Nguyễn Thị Lệ Nhân viên 0986628638
4 Huỳnh Thị Xuân Nhân viên 0767354881
5 Nguyễn Thị Lành Nhân viên 0975024003
Võ Thị Ngọc C.Tr Dân số 0395892798 vanphongducthanh@gmail.com
XIII TRẠM Y TẾ ĐỨC LỢI  tytducloi@gmail.com
1 Nguyễn Ngọc Thành Trưởng trạm 0978077794
2 Huỳnh Tấn Hải Phó trạm 0904305292
3 Huỳnh Tấn Nhân viên 0987144672
4 Trần Thị Tuyết Nhân viên 0382714705
5 Nguyễn Thị Minh Tâm Nhân viên 0987369522
6 Võ Thị Thanh Thuyên Nhân viên
Lê Thị Hồng Loan C.Tr Dân số 0971839952 Nguyenbien160658@gmail.com

Lưu ý: Số điện thoại có ba số là mạng điện thoại nội bộ tại bộ phận bệnh viện