A. Tổ chức:

  • Trưởng khoa: CN Trương Văn Xân
  • Phó khoa: Nguyễn Văn Hùng
  • Nhân viên:03

B. Nhiệm vụ và chức năng:

– Khoa chống nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế cho toàn bệnh viện.

– Cung cấp dụng cụ đảm bảo chất lượng vô khuẩn cho toàn bệnh viện.

– Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kĩ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

– Kiểm tra, đôn đốc nhân viên y tế, bệnh nhân, thân nhân thực hiện đúng quy định, quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn.

– Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến dưới về công tác chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

– Xây dựng quy trình, kế hoạch kiểm soát nhiễm khuẩn.