Nhìn chung, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) “Về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở” nói chung và 3 năm thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, việc xây dựng củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn Huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

1. Về mặt nhận thức:

Đối với cấp ủy đảng, chính quyền đã nhận thức đúng đắn và tầm quan trọng trong việc củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, coi đây là chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch hàng năm của các đại phương. Đây là cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình như: tuyên truyền cổ động, việc thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, thực hiện công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, … ngày càng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tiến bộ.

Nhiều địa phương đã chú trọng việc tuyên truyền, phòng chống bệnh tật gắn kết công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân với việc xây dựng gia đình với đẩy mạnh thực hiện các phong trào hành động cách mạng ở địa phương như: xóa đói giảm nghèo, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng gia đình văn hóa, các phong trào rèn luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe nhân dân với nhiều mô hình đa dạng và tạo ra bước chuyển biến mới, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Đối với các tầng lớp nhân dân, đời sống vật chất và tinh thần ngày được nâng cao; nhờ đó mà tầng lớp nhân dân được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sứ khỏe, đặc biệt các tầng lớp nhân dân đều có ý thức tốt trong việc thực hiện bảo vệ chăm sóc sức khỏe, nhiều gia đình có sự chú trọng và thường xuyên đến cơ sở y tế khám và điều trị khi có bệnh tật. Qua đó, nhận thức được tính thiết thực của công tác y tế ở đại phương.

Tuy nhiên, tồn tại trên lĩnh vực này là một số cấp ủy đảng, chính quyền còn chưa có sự quan tâm đúng mức, coi đây là công việc của ngành y tế, có nơi còn khoán trắng cho ngành y tế. Một bộ phận cán bộ và nhân dân còn chưa nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng thực hiện công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe; nhất là trong sinh hoạt, phòng chống bệnh tật, bảo vệ giữ gìn môi trường. Trong công tác tuyên truyền vận động, giáo dục còn chưa đủ mạnh để tạo thành ý thức cộng đồng trong việc rèn luyện nếp sống lành mạnh, lối sống văn minh trong cộng đồng.

2/ Về xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác khám, điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Trên cơ sở triển khai thực hiện chương trình hành động của huyên và các địa phương; Ngành y tế đã tích cực quan tâm tăng cường củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho công tác khám và điều trị cho nhân dân đạt những kết quả tích cực. Đối với Trung tâm y tế huyện từ năm 2003 trong dự án Việt – Úc đã đầu tư nâng cấp khoa nội cấp cứu, khoa sản và phòng mổ; năm 2005 trong dự án ADB đã nâng cấp các khoa ngoại, khoa nhi, khoa dược, khu hành chính, khoa lây, đội Y tế dự phòng, xây dựng mới nhà làm việc của đội BVSKBMTE-KHHGD, khu cận lâm sàng kỹ thuật cao…,;đồng thời, trang bị nhiều máy móc, thiết bị y tế tương đối hiện đại; về cơ bản cơ sở vật chất và trang thiết bị của Trung tâm y tế huyện đã đáp ứng được yêu cầu công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Riêng về các trạm y tế 13 xã, thị trấn tiếp tục được củng cố cơ sở vật chất, nâng cấp hoặc xây dựng mới, bước đầu đã đáp ứng phục vụ công tác khám , điều trị tại chỗ cho nhân dân: năm 2004, bằng nguồn kinh phí hỗ trợ đã đầu tư nâng cấp 8 Trạm y tế và xây mới 2 Trạm y tế xã Đức Thạnh, Đức Hòa; năm 2006 Sở y tế cùng UBND huyện đầu tư kinh phí xây dựng mới Trạm y tế xã Đức Chánh; năm 2007 và 2008 đầu tư xây dựng mới Trạm y tế Đức Nhuận, Đức Lân và trang thiết bị của các trạm y tế.

Nhìn chung, về tổ chức bộ máy cơ sở vật chất đối với mạng lưới y tế cơ sở từng bước củng cố và tăng cường, bước đầu đã hình thành và định hướng được nhứng tiêu chí cơ bản về xây dựng cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác khám, điều trị cho nhân dân tại cơ sở.Tuy nhiên tồn tại trên lĩnh vực này là: 13 xã, thị trấn hiện nay chưa đạt chuẩn quốc gia y tế xã ( chủ yếu là chưa hình thành cơ sở vật chất theo chuẩn 7), hệ thống Trạm y tế cơ sở một số nơi xuống cấp, còn thiếu phòng làm việc, thiếu nơi điều trị cho nhân dân, các trang thiết bị y tế còn thiếu và chưa đáp ứng yêu cầu cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của nhân dân; bác sĩ tuyến cơ sở còn chưa an tâm, phụ cấp cho cán bộ y tế thôn còn thấp, chưa khuyến khích sự nhiệt tình của đội ngũ này.

3. Về công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, củng cố tổ chức bộ máy:

Trong 5 năm qua, ngành y tế huyện ngoài kiện toàn củng cố, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, các khoa, phòng chức năng nhằm không ngừng nâng cao chất lượng khám, điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân; đặc biệt từ đầu năm 2007 về tổ chức bộ máy của lĩnh vực y tế tiếp tục được tăng cường, phòng y tế huyện được thành lập, Bệnh viện đa khoa và Trung tâm y tế dự phòng được thành lập trên cơ sở tách ra từ Trung tâm y tế huyện, bước đầu đi vào hoạt động phòng khám khu vực Đức Thắng, 13 trạm y tế xã, thị trấn. Công tác đào tạo chuyên môn luôn được chú trọng; bằng các chương trình dự án qua 5 năm Trung tâm đã cử nhiều lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ y tế đã được nâng cao một bước đáng kể.

– Bệnh viện huyện hiện nay có 122 biên chế; trong đó: 02 thạc sĩ, 02 bác sĩ chính, 8 bác sĩ chuyên khoa cấp I, 16 bác sĩ, 7 cử nhân, 2 dược sĩ số còn lại đều có trình độ từ trung học trở lên.

– Trung tâm y tế dự phòng có 20 biên chế, đội ngũ y tế xã, thị trấn có 69 biên chế; trong đó: có 16 bác sĩ, 29 y sĩ, 17 nữ hộ sinh trung học, 7 điều dưỡng trung học, trong đó 12/13 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ. Riêng cán bộ y tế thôn trong toàn huyện nay 69 người (mỗi thôn 1 người); bước đầu đáp ứng nhu cầu công tác hướng dẫn điều trị, bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân trong từng địa bàn khu dân cư.

Tuy niên, tồn tại trên lĩnh vực này là về tổ chức bộ máy đối với cấp huyện cơ quan quản lý nhà nước về y tế mới tình hình, nên việc tham mưu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cho các cấp ủy đảng, chính quyền còn nhiều lúng túng bất cập; công tác quản lý các hoạt động y tế tư nhân còn chưa chặt chẽ, một bộ phận cán bộ y tế chưa phát huy hết vai trò trách nhiệm và chuyên môn; lòng nhiệt tình và lương tâm nghề nghiệp trong công việc còn hạn chế.

4. Về công tác khám, điều trị chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Trong 5 năm qua, công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân chất lượng ngày càng được nâng cao. Các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đề ra đều đạt và vượt kế hoạch, chỉ tiêu giường bệnh hàng năm đạt trên 85%; các chương trình y tế quốc gia và các mục tiêu đều thực hiện tốt, đạt và vượt so với kế hoạch Sở Y tế giao. Tỉ lệ khám, điều trị bệnh nhân của Bệnh viện tuyến huyện, các phòng khám khu vực và trạm y tế xã, thị trấn đều tăng cao qua hàng năm; tỉ lệ trẻ em được tiêm chủng trong độ tuổi đạt tỉ lệ 100%. Đặc biệt trên địa bàn huyện trong 5 năm qua không để xảy ra dịch bệnh lớn. Hệ thống các trạm y tế xã, thị trấn đảm bảo hoạt động đều, thực hiện trực cấp cứu 24/24 giờ, đã đáp ứng yêu cầu phục vụ sơ cấp cứu cho bệnh nhân và điều trị tại chỗ cho bệnh nhân có hiệu quả. Công tác kiểm tra các xã đạt yêu chuẩn quốc gia về y tế xã được chú trọng. Trong năm 2007 – 2008 huyện sẽ tập trung xây dựng 2 xã đạt chuẩn quốc gia là Đức Hòa, Đức Phong; Đặc biệt 3 năm qua triển khai BHYT khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, lượng bệnh nhân tăng nhiều tại bệnh viện và các trạm y tế xã, nhưng các cơ sơ y tế đều cố gắng phục vụ nhân dân tốt (có phục lục kèm theo)

Nhìn chung, 5 năm qua thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở; huyện và các địa phương đã có nhiều cố gắng, tranh thủ các nguồn vốn tài trợ Việt – Úc và ADB để xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất bệnh viện đa khoa huyện và cơ sở, mua sắm các trang thiết bị y tế phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân đảm bảo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; không có dịch lớn xảy ra, trình độ chuyên môn đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng cao, đáp ứng được công tác khám, điều trị, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, đối với các hoạt động khám, điều trị và bảo vệ sức khỏe nhân dân nhìn chung chất lượng chuyên môn còn thấp chưa đáp ứng được yêu cầu. Các trang thiết bị phục vụ cho công tác khám điều trị chưa phát huy hết tác dụng và hiệu quả, mới chỉ quan tâm về mặt điều trị các loại bệnh thông thường; chưa chú trọng tốt đến việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Các hoạt động phối hợp tuyên truyền, việc xây dựng ý thức cộng đồng về các biện pháp phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ môi trường, bảo vệ môi trường sinh thái, xã hội; rèn luyện nếp sống, nang cao sức khỏe trong nhân dân chưa chú trọng đẩy mạnh thành các phong trào xã hội lớn. Mạng lưới y tế thôn phục vụ còn chưa đều, chưa kịp thời chăm sóc sức khỏe nhân dân ở địa bàn thôn, khu dân cư.