Nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của viên chức, người lao động của Trung tâm đối với người bệnh, gia đình người bệnh và đồng nghiệp

Rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong các tình huống đặc biệt,nhạy cảm thường xảy ra tại Trung tâm.

Nay trung tâm tập huấn cho toàn thể viên chức và người lao động tại Trung tâm trong 2 ngày 15 và 17/8/2023