A. Tổ chức:

  • Trưởng khoa: BS Nguyễn Phu
  • Phó Khoa: CN Nguyễn Tấn Ninh
  • Nhân viên:07

B. Nhiệm vụ và chức năng:

  • Thực hiện chẩn đoán X Quang Quy ước Kỹ thuật số (KTS), …
  • Thực hiện các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh bằng siêu âm, ứng dụng siêu âm trong chẩn đoán và hỗ trợ điều trị.
  • Nghiên cứu khoa học.

QUY ĐỊNH

  • V/v thực hiện công tác chẩn đoán hình ảnh (CĐHA)
  • Nhằm quy định trách nhiệm của cán bộ viên chức và sự phối hợp hoạt động giữa các khoa, phòng khi thực hiện các kỹ thuật X quang (XQ); siêu âm (SA); Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Mộ Đức yêu cầu các khoa, phòng có liên quan thực hiện các qui định sau:

1. Phòng khám( kể cả phòng khám ngoại, khám sản):

1.1.Bác sĩ: cho chỉ định vào phiếu Xquang hoặc siêu âm.

1.2.Điều dưỡng, Nữ hộ sinh: hướng dẫn người bệnh các vấn đề liên quan đến việc thực hiện XQ, SA như: hướng dẫn nộp viện phí( nếu Bệnh nhân có thẻ BHYT thì giử thẻ BHYT), đường đi, nơi thực hiện XQ, SA…

Lưu ý:

  • Đối với trường hợp bệnh nặng, người già, tàn tật phải có điều dưỡng, NHS đưa đi.
  • Nhận kết quả và báo cho Bác sĩ cho chỉ định, đồng thời thực hiện y lệnh của Bác sĩ, trả thẻ BHYT cho bệnh nhân BHYT.

2. Khoa cấp cứu – hồi sức tích cực – chống độc:

2.1.Bác sĩ (BS):

– Cho chỉ định vào phiếu X- quang hoặc siêu âm và ghi chỉ định vào hồ sơ bệnh án (HSBA) (nếu có).

– Xem và ghi kết quả (KQ) vào HSBA (KQ có trước khi chuyển người bệnh vào khoa nội trú).

2.2. Điều dưỡng (ĐD):

– Đưa người bệnh đến khoa CĐHA; Sau khi khoa CĐHA thực hiện việc chụp phim thì đưa bệnh nhân về lại khoa cấp cứu – hồi sức tích cực – chống độc. Đối với bệnh nhân siêu âm thì chờ lấy kết quả siêu âm và đưa bệnh nhân về lại khoa.

– Hương dẫn người nhà nộp viện phí

– Khoa CĐHA có trách nhiệm trả kết quả X quang tại khoa cấp cứu – hồi sức tích cực – chống độc.

– Điều dưỡng nhận kết quả; Nếu quá thời gian qui định mà vẫn chưa có KQ phải liên hệ với nhân viên khoa CĐHA để kịp thời giải quyết cho người bệnh.

– Khi có KQ: báo BS và dán KQ vào HSBA .

3. Khu vực nội trú ( trừ khoa cấp cứu – hồi sức tích cực -chống độc):

3.1. Bác sĩ:

– Cho chỉ định vào phiếu Xquang hoặc siêu âm và ghi chỉ định vào HSBA.

– Xem và ghi KQ vào hồ sơ bệnh án.

3.2. Điều dưỡng (ĐD), Nữ hộ sinh :

– Hướng dẫn người bệnh đến khoa CĐHA bao gồm các thủ tục quy định đến X quang hoặc siêu âm, đường đi đến khoa, vị trí khoa CĐHA

– Trường hợp bệnh nhân nặng, đang truyền dịch, tàn tật, cao tuổi, sản phụ đang chuyển dạ thì điều dưỡng, nữ hộ sinh đưa bệnh nhân đến khoa CĐHA; Sau khi khoa CĐHA thực hiện xong việc chụp phim thì đưa bệnh nhân về lại phòng bệnh nhân. Còn đối với bệnh nhân siêu âm thì nhân viên phòng siêu âm nhanh chóng trả kết quả để điều dưỡng, Nữ hộ sinh đem kết quả về cùng với bệnh nhân.

– Nhận và kiểm tra số lượng phim và KQ siêu âm khi Khoa chẩn đoán hình ảnh trả.

– Khi có KQ: báo BS giải quyết và dán KQ vào HSBA theo qui định.

– ĐD khi tiếp nhận bệnh mới phải kiểm tra các y lệnh XQ, SA nếu chưa có KQ phải liên hệ với khoa CĐHA để nhận phim và KQ.

4. Khoa Chẩn đoán hình ảnh ( CĐHA):

– Tiếp nhận, hướng dẫn bệnh nhân và thực hiện các kỹ thuật XQ, SA theo qui định.

– Ưu tiên giải quyết những trường hợp bệnh nặng, người già, trẻ em, sản phụ đang chuyển dạ.

– Hẹn và giao trả kết quả:

+ Giờ hành chánh:
. Ngoại trú: trả KQ Xquang không quá 60 phút sau khi chụp.

. Nội trú: nhân viên khoa Chẩn đoán hình ảnh trả phim và KQ tại các khoa nội trú (có sổ giao nhận): Sáng: 10h; Chiều: 15h.

+ Giờ trực: trả KQ Xquang không quá 30 phút,
– Riêng Siêu âm trả kết quả ngay sau khi siêu âm.

* Trường hợp khẩn: thông báo KQ và yêu cầu nhân viên các khoa đến phòng XQ nhận phim và KQ ngay.

5. Phòng điều dưỡng: Giám sát việc thực hiện qui định này của ĐD và kỹ thuật viên XQ.

6. Phòng KH – VTTBYT:

– Giám sát việc thực hiện của BS qua kiểm tra HSBA. (Kiểm tra y lệnh cận lâm sàng và kết quả dán vào HSBA).

– Báo cáo cho Giám đốc Bệnh viện các trường hợp bị BHYT xuất toán liên quan đến việc thực hiện qui định này.

7. Một số qui định khác:

– Trường hợp KQ được trả sau khi bệnh nhân xuất viện, chuyển viện hay tử vong, ĐD mang phim và KQ dán vào hồ sơ bệnh án; nếu hồ sơ bệnh án đã nộp lên phòng KH-VTTBYT thì lên phòng KH-VTTBYT để dán vào HSBA (nhân viên phòng KHTH có trách nhiệm cung cấp HSBA).

Các Khoa, Phòng thực hiện nghiêm túc qui định này, trong quá trình thực hiện nếu có gì chưa phù hợp phải báo cáo về phòng KH-VTTBYT để tổng hợp báo cáo Giám đốc.