A. Tổ chức:

 • Trưởng phòng: BSCK I Nguyễn Văn Mẹo
 • Phó phòng: BSCK I. Trương Quang Tá
 • Nhân viên: 08

B. Nhiệm vụ và chức năng:

Phòng KH-VTTBYT là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về kế hoạch hoạt động của các khoa, phòng, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Quy chế bệnh viện, tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện, chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ công tác vật tư, thiết bị y tế trong Bệnh viện.

 • Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.
 • Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, Quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
 • Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.
 • Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện.
 • Phối hợp với phòng chỉ đạo tuyến để chỉ đạo và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho tuyến dưới.
 • Phối hợp với đơn vị Đối ngoại tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.
 • Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
 • Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
 • Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện để trình giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
 • Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.
 • Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình giám đốc và tổ chức thực hiện .
 • Tư vấn mua sắm, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị y tế.
 • Xây dựng kế hoạch trang bị ngắn hạn, dài hạn.
 • Đánh giá hiệu quả khai thác trang thiết bị.
 • Kiểm kê, đánh giá tình trạng hoạt động trang thiết bị y tế.
 • Xây dựng chương trình vận hành, nội quy bảo trì trang thiết bị y tế.

C. Các bộ phận: Phòng có 4 bộ phận:

a. Hành chánh chuyên môn

 • Kiểm tra hồ sơ bệnh án xuất viện.
 • Tiếp nhận các ý kiến liên quan đến chuyên môn của bệnh nhân, thân nhân.
 • Soạn thảo các văn bản liên quan công tác chuyên môn.

b. Lưu trữ hồ sơ

 • Quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ bệnh án theo quy chế bệnh viện của Bộ Y tế.

c. Thống kê

 • Thực hiện chế độ báo cáo số liệu hoạt động chuyên môn theo quy định của Bộ y tế, cấp trên.

d. Trang bị, sửa chữa, sử dụng và đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế

 • Tổng hợp kế hoạch trang bị và sửa chữa thiết bị y tế.
 • Theo dõi sử dụng vật tư thiết bị y tế.
 • Theo dõi hợp đồng đấu thầu mua sắm vật tư, thiết bị y tế.