Số ký hiệu VB Ngày BH Trích nội văn bản Tải về
1677/BYT-BH 28/3/2018 Hướng dẫn giải quyết một số vấn đề về ứng dụng CNTT trong quản lý KCB và thanh toán BHYT Tải về
240/TB-BYT 15/3/2018 Kết luận của Thứ Trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn tại cuộc họp giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai UDCNTT trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT Tải về
85/BHXH-GĐB 10/01/2018 Hướng dẫn một số nội dung trong thông kê thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Tải về
1135/BB-BYT 24/10/2017 Biên bản cuộc họp giải quyết vướng mắc về định mức và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Tải về
48/TT-BYT 28/12/2017 Quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT Tải về
7464/BYT-BH 28/12/2017 Hướng dẫn bổ sung một số chỉ tiêu dữ liệu ban hành kèm theo Quyết định 4210/QĐ-BYT, ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế Tải về
70/BHXH-GĐB 09/01/2018 Hướng dẫn thực hiện Quyết định 4210/QĐ-BYT Tải về